• عضویت در موکب شهدای صنعت مس به صورت افتخاری و داوطلبانه است. • اعضا متعهد می گردند در زمان فراخوان موکب، جهت همکاری جهادی آماده به خدمت باشند. • موکب هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص مرخصی و حضور و غیاب اعضا در محل کارشان ندارد.