معرفی

محصولات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان


تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات هر کیلو کاتد(ریال) کاتد میانگین(ریال) هر کیلو مفتول(ریال) مفتول میانگین(ریال) میانگین وزن هر بشکه(کیلوگرم) میانگین وزن هر پالت(کیلوگرم)
1400/08/16 2277221 0 0 0 17.7 47
1400/08/09 2309601 0 0 0 17.7 47
1400/08/03 2396179 0 0 0 17.7 47
1400/07/25 2306370 0 0 0 17.7 47
1400/07/18 2137699 0 0 0 17.7 47
1400/07/11 2134187 0 0 0 17.7 47
1400/07/04 2126361 0 0 0 17.7 47
اطلاع رسانی

مناقصه/ مزایده/ اطلاعیه