كد گزارش:43 --- تاريخ درج: 1398/06/20


  <#f:1644/>

  • image1

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  • image2

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  • image3

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  • image4

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  • image5

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  • image6

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  • image7

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  • image8

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  • image9

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  • image10

   مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر روز عاشورای حسینی مسجد امام خمینی(ره) شهر سرچشمه

  <<بازگشت