ثبت نام فرهنگسراي رفسنجان
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر: *
كد ملي: *
شماره تلفن همراه: **
شماره تماس منزل:
آدرس محل سكونت: *
رشته هنري مورد علاقه: *
نسبت با فرد شركت مس: *
نام و نام خانوادگي فرد شاغل يا بازنشسته شركت مس: *
نام پدر: *
كد ملي: *
شماره پرسنلي: *
محل كار(در صورتي كه بازنشسته هست كلمه بازنشسته نوشته شود): *
شماره تلفن همراه: *