فرم ثبت‌نام و عضویت در طرح استعدادهای برتر سازمان به صورت موقت غیرفعال شده است.

متعاقباً، روزهای آتی قبل از فعال شدن ثبت‌نام، شروع فعالیت مجدد ثبت اطلاعات عضویت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.