چشم انداز شركت در سال 1395

بهره گيري از تجربه جهاني براي مقابله با كاهش قيمتها
 
چشم انداز شركت در سال1396
 
چشم انداز بلند مدت اين مجموعه ايجاد سازماني كارآمد در عرصه توليد و عملكرد موثر در مقياس منطقه اي و جهاني است و بر هيمن اساس، ماموريت آن توسعه و توليد پايدار محصولات با ارزش افزوده بالا و كيفيت منطبق بر استانداردهاي جهاني، مديريت بهينه منابع و مصرف آب و انرژي، صيانت و حفظ محيط زيست ، كاهش حوادث، كسب رضايتمندي همه ذينفعان، حفظ و تعالي ارزش هاي بنيادين سازماني و جذب و بكارگيري فن آوري دانش بنيان است