سررسيد هوشمند الكترونيك مجتمع مس سرچشمه(نسخه اندرويد)

دانلود فايل نصبي نسخه اندرويد.

 

معرفي برنامه و آموزش نحوه عملكرد در زير آمده است:

 

دانلود فايل نصبي نسخه اندرويد.