آگهي مناقصه شماره 2199171
موضوع: ساماندهي سگ هاي ولگرد شهر مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199170
موضوع: تامين مصالح و احداث مخزن بتني آب شرب به ظرفيت 2500 متر مكعب شهر خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199172
موضوع: انجام طراحي، ساخت و نصب جرثقيل 8 تن سالن تانك هوس و نصب راهروها و پاركينگ تعميراتي و تامين سيستم برق رساني بصورت سيستم باكس ريلي مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199141
موضوع: اجراي عمليات خاکبرداري و حمل خاک از محل‌های مورد نظر دستگاه نظارت به هيپ‌های امور ليچينگ ميدوک و يا محل‌های تعيين‌ شده توسط دستگاه نظارت
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢٠ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199167
موضوع: طراحي،تامين، ساخت، نصب، تست و راه اندازي جهت اصلاح و بازسازي ايستگاه Millingمربوط به ماشين آماده‌سازی آندAPMامور پالايشگاه و ريخته‌گری‌های مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٦ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199139
موضوع: ساخت، نصب و راه اندازي آسانسور دوم كارخانه تغليظ سايت ميدوك مجتمع مس شهربابك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199164
موضوع: احداث مرکز مکانيزه پخت غذا در مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٣ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199151
موضوع: طراحي، ساخت و نصب 2 عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت هر كدام 720.000 ليتر و يك عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت 400.000 ليتر به همراه تاسيسات مربوطه به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199135
موضوع: طراحي، تامين، نصب، راه اندازي، نگهداري و راهبري دو ايستگاه پايش آنلاين (آنالايزر) آلاينده هاي هواي محيطي به همراه مانيتورينگ شهري در شهرهاي خاتون آباد و شهربابک بصورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199162
موضوع: تعمير اساسي ساختمان كارگاه تعميرات فلشِ امور ذوب مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>