کد خبر: 45/ ٠٧:٢٤ - جمعه ١٧ ارديبهشت ١٤٠٠/ تعداد بازدید: 45
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهی مناقصه شماره 4100102
موضوع: حفظ، نگهداري، تأمين و توسعه فضای سبز سايت مس ميدوک شامل فضاي سبز داخل و پيرامون سايت مس ميدوک ، باغ هنی، دفاتراداری شهربابک, آبرسانی بن يکه به وسعت هفتاد (70 ) هکتار و ساير اماکن مورد نياز کارفرما در مجتمع مس شهربابک
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلی زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا مؤسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

انجام کليه فعاليتها و عمليات باغي (شامل هرس,کاشت تخم توسط کارگر و تراکتور, تسطيح توسط تراکتور و کاشت نهال گل و درخت, مبارزه مکانيکي با علف هاي هرز با کارگر و تراکتور جمع آوري شاخ و برگ, کوددهي و ...) , آبياري و ... مربوط به حفظ, نگهداري, تامين و توسعه فضاي سبز سايت مس ميدوک شامل فضاي سبز داخل و پيرامون سايت مس ميدوک ، باغ هني ،  دفاتراداري شهربابک, آبرساني بن يکه به وسعت هفتاد  (70 ) هکتار و ساير اماکن مورد نياز کارفرما در مجتمع مس شهربابک به شرح ذيل:

ü   پنجاه وسه  هكتار فضاي سبز داخل و پيرامون كارخانجات ميدوك و دفاتر اداري شهربابك شامل كاج، سرو، اقاقيا و درختان ميوه و ...و باغ هني

ü   هفت ونيم  هكتار فضاي سبز آبرساني بنه يكه شامل درختان مثمر مانند سيب، گلابي، گيلاس و ..

ü   باغ هني به ميزان 8.5  (هشت ونيم) هکتار

ü   يک هکتار فضاي سبز دفاتر اداري شهر ، مهمانسراها ، آموزش و...

 ب ـ  مدت اجرا: سه سالشمسي ( شامل سه دوره يکساله)از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  42كيلومتري شمال غربي  شهرستان شهربابک, سايت مس ميدوک , واقع در استان كرمان.

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار:

رديف

شرح اقلام و تجهزات  مورد نياز و حاضر در كارگاه

مقدار / تعداد دستگاه

مقدار / تعداد دستگاه در شرايط حاد

رديف

شرح اقلام و تجهزات  مورد نياز و حاضر در كارگاه

مقدار / تعداد دستگاه

مقدار / تعداد دستگاه در شرايط حاد

1

تراكتور

1

2

10

فرغون

10

به تعداد مورد نياز

2

تانكر حمل  آب (حداقل 15.000 ليتري)

2

3

11

بيل دستي

20

به تعداد مورد نياز

3

متعلقات تراكتور (كفي حمل مالبندي )

1

1

12

قيچي باغباني

50

به تعداد مورد نياز

4

متعلقات تراكتور (ماله  )

1

1

13

اره باغبانی

50

به تعداد مورد نياز

5

متعلقات تراكتور (بيل جهت شخم  )

1

1

14

اره موتوري از هرنوع شامل :تلسكوپي و اره موتوري دستي

1

2

6

متعلقات تراكتور (سم پاش )

1

2

15

قيچي باغباني دسته بلند جهت هرس و شكل دهي

2

3

7

تراكتور كمر شكن

1

2

16

آب پاش دستي

10

به تعداد مورد نياز

8

متعلقات تراكتور كمر شكن   ( شخم )

1

2

17

شن كش

50

به تعداد مورد نياز

9

متعلقات تراكتور كمر شكن    ( سم پاش )

1

2

18

وانت بار

1

به تعداد مورد نياز

 

 

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.


 

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 850.000.000 ريال (هشتصد و پنجاه ميليون ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير قراردادهاي کارهاي مشابه در 5 سال گذشته. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره)

4- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

5- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

6- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

7 - دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.


 

توجه:

- شركت هاي مشاركتي و يا کنسرسيوم به هيچ عنوان مجاز به حضور و ثبت نام در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303423 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: