معرفی

محصولات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان


تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات هر کیلو کاتد(ریال) کاتد میانگین(ریال) هر کیلو مفتول(ریال) مفتول میانگین(ریال) میانگین وزن هر بشکه(کیلوگرم) میانگین وزن هر پالت(کیلوگرم)
1399/12/10 2220013 0 0 0 17.7 47
1399/11/26 1927543 0 0 0 17.7 47
1399/10/07 1991130 0 0 0 17.7 47
1399/09/30 2011233 0 0 0 17.7 47
1399/09/23 1963402 0 0 0 17.7 47
1399/09/16 1964722 0 0 0 17.7 47
1399/09/10 1890433 0 0 0 17.7 47
اطلاع رسانی

مناقصه/ مزایده/ اطلاعیه