کد خبر: 125/ ١٠:١١ - دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 125
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 4199149
موضوع: ارائه خدمات راه اندازي، راهبري، سرويس، بازرسي، تعمير و نگهداري سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک و نيمه‌اتوماتيک مجتمع مس شهربابك
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

پيوست شماره دو

( درج در سايت هاي شركت )

الف-  شرح مختصر كار :

ü       تهيه دستورالعمل هاي تعميرات و نگهداري براي كليه سيستم ها و چك ليست ها (روزانه، هفتگي، ماهيانه، فصلي، شش ماهه و ساليانه).

ü       تهيه ليست قطعات مورد نياز و تعويض قطعات معيوب و رفع عيب سيستم ها و راه اندازي آنهاو آماده بكار نگه داشتن سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق.

ü       تهيه و ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي در تطابق با برنامه زماني کلي اجراي کار .

ü       تهيه و ارائه نقشه­هاي مطابق ساخت (As-Built) تأييد شده توسط کارفرما يا نماينده وي قبل از تحويل موقت .

ü       تهيه و ارائه کليه دستورالعمل­هاي مکاتبات ، ساختار شکست ، نصب ، راه اندازي ، بهره برداري ، تعمير و نگهداري.

ü       تهيه و ارائه کليه مدارک سازندگان و يا فروشندگان تجهيزات و اقلام مصرفي و پروژه­اي و قطعات يدکي (Vendor Documents).

ü       تدارک و تهيه ابزار کار، ماشين آلات مورد نياز و تأمين نيروي انساني کارآمد براي اجراي کار.

ü       تهيه تجهيزات (سخت افزار) انجام کار (مانند خودرو با تاييد کارفرما)، کيت تست، تجهيزات کار در ارتفاع، تجهيزات ايمني، ابزارهاي دستي و ...) مورد نياز جهت انجام کار موضوع قرارداد و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري (کامپيوتر، اسکنر و پرينتر و ...) مورد نياز در سطح منطقه.

ü       پيمانکار موظف است برنامه و روش کليه آزمايشات پيش راه اندازي و راه اندازي و  همچنين صورتجلسه تحويل و تحول، انجام عملياتي واحد، صدور گواهينامه تحويل موقت کار، تأييد پايان کار پس از اتمام دوره تضمين ( تحويل قطعي کار ) و آزمايشات اجرايي، پس از ارائه و تأييد کارفرما به همراه کليه لوازم و تجهيزات مورد نياز انجام دهد .

ü       انجام تست مرحله اول و تحويل دادن سيستم­ها(Initial Acceptance) و انجام تستهاي دوره اي براساس استاندارد NFPA.

ü       تجهيزات لازم براي سيستم اعلام و اطفاء حريق  از برندهاي SIEMENS, FSC-EXPORT, ARIAK, NSC, KENTEC, ALPHA, ZETA, INIM, …  مي باشد.

ب ـ  مدت اجرا: 36 ماهشمسياز تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  مجتمع مس شهربابك (سايت ميدوك درفاصله 45 كيلومتري و سايت خاتون آباد در فاصله 30 كيلومتري شهرستان شهربابك), واقع در استان كرمان.

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- دارا بودن حداقل رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار موفق مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 1.000.000.000 ريال (يك ميليارد ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير حداقل رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه.

4- تصوير قراردادهاي کارهاي مشابه در 5 سال گذشته. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره)

5- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

6- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

7- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

8 - دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303426 (034) تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: