کد خبر: 95/ ١٠:٠٣ - دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 95
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199188
موضوع: تهيه و تامين كليه مصالح و مواد اوليه، تعمير و نگهداري، طراحي و نوسازي شبكه فاضلاب و چربي گيرهاي شهر مس سرچشمه، مهمانسراي شقايق واقع در جاده جليلي (كمپ كروپ)، كليه كانتين‌های موجود در شهر مس سرچشمه
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

ü      لايروبي و تميز نگه داشتن کليه منهولهاي اصلي و فرعي فاضلاب از جلوي ساختمانها تا تصفيه خانه طبق برنامه زمان بندي امور نظارت به طوري که از گرفتگي خطوط فاضلاب جلوگيري شده و همواره فاضلاب در مسيرهاي مربوط به خود جريان داشته باشد.

ü      باز نمودن کليه خطوط اصلي و فرعي مسدود شده از طريق بادگيري ، فنر زني،کنده کاري و... در اسرع وقت براساس دستور كار و يا اعلام شفاهي از سوي نظارت و يا اعلام از سوي ساكنين شهر مس.      

ü      باز کردن خطوط اصلي و فرعي از طريق کنده کاري و اصلاح وترميم و تعويض قطعه محل در صورتيکه از طريق فوق قابل باز کردن نباشد.         

ü      تعويض قطعات و تعمير و نگهداري شبکه آبهاي زير زميني و سطحي که وارد شبکه فاضلاب و يا کانالهاي رو باز ميشوند بطوريکه اين مسيرها همواره باز و زه آبهاي فوق در مسيرمربوطه جريان داشته باشد . 

ü      بازسازي و نوسازي و تعمير ونگهداري شبکه فاضلاب ساختمانها شامل کليه واحدهاي مسکوني و اداري و تجاري و اماكن ورزشي و کمپهاي شهر مس سرچشمه و همچنين كليه واحدهاي مهمانسراي شقايق واقع در جاده جليلي (کمپ کروپ سابق) به انضمام رستوران موجود.

ü       تميز نمودن پشت بام کليه واحد هاي مسکوني اماکن عمومي ، اداري ، تجاري و ورزشي شهر که از حد فاصل ناودان تا کانال اصلي هرساله يک بار از اواخر مهر ماه تا پايان آذر ماه هر سال بر اساس برنامه زمان بندي.

ü         باز کردن و رفع گرفتگي از کليه مجاري ورودي فاضلاب داخل ساختمانها مانند (توالت، کفشور،  دستشويي، ظرفشويي و...) ازطريق بادگيري، فنر زني وکنده کاري با رعايت کليه پروتکلهاي بهداشتي و استفاده از پارچه هاي تميز جهت مسدود کردن مسيرها در اسرع وقت به محض کسب اطلاع از طريق افراد ذينفع يا مسئولين مربوطه زير نظردستگاه نظارت كه مورد تاييد آن قرار گيرد.  

ü      باز کردن و رفع گرفتگي از مجاري ورودي فاضلاب داخل ساختمانها از طريق کنده کاري و اصلاح و ترميم محل در صورتيکه از طريق فوق قابل باز کردن نباشد.

ü      باسازي و نوسازي و تعمير و نگهداري کليه زهکشها جهت جلوگيري از رسيدن رطوبت به ساختمانها و اقدام در جهت جلو گيري از گرفته شدن آنها توسط لايروبي و باز سازي قسمتهاي خرابشده.        

ü      تعويض درب منهول هاي معيوب و شاسي آن.

ü      تميز کردن چربي گيرهاي مربوط به کانتين و رستوران هاي شهر به صورت هفتگي از محل چربيگيرها و خطوط مربوط آنها بازديد بعمل آيد و حداقل ماهيانه يک بار محل هاي مذکور تخليه گردد.         

ü      تعميرو نگهداري شبكه فاضلاب باغ كنتوئيه.

ü      تعمير و نگهداري شبكه فاضلاب شهداي گمنام و مسجد ماني و مسجد و اماكن مذهبي شهرمس.

ü       تهيه دستگاههاي جديد مانند دستگاه مكنده و دستگاه فنر زن برقي و دستگاه واتر جت متناسب با شرايط كاري در راستاي رفع انسداد خطوط شبكه فاضلاب با تاييد دستگاه نظارت.

     ب ـ  مدت اجرا: سه سالشمسي (شامل سه دوره يکساله)از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

60 كيلومتري شهرستان رفسنجان, شهر مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

رديف

ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز

تعداد

1

سنگ فرز ميني و بزرگ

هر کدام يک دستگاه

2

پيکور برقي

دودستگاه

3

دستگاه فنر زن

يک دستگاه

4

پمپ لجن کش

يک دستگاه

5

کمپرسور 160

يک دستگاه

6

کمپرسور 250

يک دستگاه

7

وانت نيسان زامياد مدل 95 به بالا

يک دستگاه

8

وانت تک کابين مزدا  ئمدل 65 به بالا

يک دستگاه

9

مزدا دوکابين تيپ 2.000 مدل 65 به بالا

يک دستگاه

 

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 600.000.000 ريال (ششصد ميليون ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير قراردادهاي کارهاي مشابه در 5 سال گذشته. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره)

4- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

5- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

6- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

7 - دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303423 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: