کد خبر: 103/ ١٥:٠٣ - شنبه ٢٣ اسفند ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 103
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199184
موضوع: بازسازي و نوسازي سيستم‌هاي گندزايي آب شرب مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و سيستم کلرزني تصفيه خانه فاضلاب شهر مس سرچشمه رفسنجان با استفاده از تکنولوژي الکتروليز به صورتEPC
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

انجام پروژه بازسازي و نوسازي سيستم هاي گندزايي آب شرب مجتمع مس سرچشمه و سيستم کلرزني تصفيه خانه فاضلاب شهر مس سرچشمه با استفاده از تکنولوژي الکتروليز در سه مرحله:

ü       بخش طراحي (E):

-          طراحي پارامترهاي كيفي آب در شبكه توزيع وشبيه سازي توزيع ماده گندزدا در قالب نرم افزار مورد تأييد كارفرما با توجه به پراكندگي شبكه توزيع آب آشاميدني موجود و با توجه به اطلاعات طرح هاي توسعه.

-          طراحي و بروزرساني و تلفيق نقشه هاي ترسيمي جديد با نقشه ها و اطلاعات دريافتي از كارفرما و ارائه طراحي مناسب با توجه به اطلاعات طرح هاي توسعه بر اساس (نقشه ها و اطلاعات دريافتي از كارفرما) و تهيه نقشه هاي Basicمربوط به سيستم هاي توليد، تزريق، پايش و كنترل ماده گندزدا.

-          طراحي سيستم هاي توليد، تزريق، پايش و كنترل ماده گندزدا با توجه به شبكه توزيع آب موجود و بر اساس اطلاعات طرح هاي توسعه براي زمان پس از اجراي طرح هاي توسعه.

-          طراحي فرآيند بهره برداري (نگهداري، تعميرات و پايش) در بخش هاي عملياتي، برق، ابزاردقيق، فرآيندي و ...

ü       بخش خريد و ساخت (P):

-          خريد تجهيزات كامل مورد نياز انجام پروژه طبق برندهاي مورد تأييد كارفرما.

ü       بخش نصب و راه اندازي(C):

-          نصب، تست و راه اندازي سيستم و تحويل به كارفرما

ب ـ  مدت اجرا: 8 ماهشمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

استان كرمان- مجتمع مس سرچشمه و تصفيه خانه شهر مس سرچشمه

            د-  پيش پرداخت: 10% از مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3-دارا بودن رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته  و ارايه رضايت نامه مربوط به سوابق ذكر شده(مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي.

4- دارا بودن توان مالي، ارائه تصوير گزارش هاي حسابرسي شده، ترازنامه،اعتبار نامه بانكي،اظهارنامه مالياتي،مفاصا حساب مالياتي،و بيمه مربوط 3 سال اخير.

5- دارا بودن توان مديريتي،فني- مهندسي و برنامه ريزي (ارائه ساختارتشكيلات،نيروي انساني متخصص و سوابق مربوطه(مدارك تحصيلي و رزومه نفرات كليدي،متخصص،هيات مديره،مدير عامل و همچنين ليست بيمه كاركنان آن شركت(دو سال اخير)الزامي است) و هرگونه مدركي دال بر توانايي فني و مديريتي.

6- دارا بودن حداقل رتبه 3 پيمانكاري در رسته تأسيسات آب و فاضلاب.

7-توانايي ارائه استانداردها و certificateبر روي تجهيزات مورد نياز.

8-دارا بودن امكانات و تجهيزات عملياتي متناسب با موضوع مناقصه.

9- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 900.000.000 (نهصد ميليلون ريال.) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

       1-تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

        2-مستندات مربوط به ارائه حداقل سه تجربه موفق در زمينه موضوع مناقصه و ارايه رضايت نامه مربوط به سوابق ذكر شده (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

4- تصوير رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه.

5- مستندات مربوط به دارا بودن توان مالي(گردش مالي و صورت وضعيت هاي حسابرسي شده، اظهارنامه مالياتي، ترازنامه، مفاصا حساب مالياتي و بيمه) .

6- مستندات مربوط به ساختار تشكيلاتي شركت، نيروي انساني متخصص و سوابق مربوطه و ليست بيمه کارکنان.

7- مستندات مربوط به ارائه مدارك دال بر توانايي فني- مهندسي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار و رزومه متناسب با صنايع بزگ كشور.

8-مستندات مربوط به دارا بودن امكانات و تجهيزات عملياتي متناسب با موضوع مناقصه.

9- دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه و ارائه ساختار سازماني مديريت HSE، ارائه HSE PLAN، حسن انجام HSEدر پيمانهاي قبلي، سوابق آموزش  HSEپرسنل، استقرار سيستم هاي مديريت HSE.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

 

 

توجه:

-          شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-          کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

 

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303406 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: