کد خبر: 134/ ٠٧:٠٥ - شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 134
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199187
موضوع: بازسازي و تعميرات ساختمان اداره برنامه ريزي، نگهداري و تعميرات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

 الف-  شرح مختصر كار :

·         تخليه کليه کانالها، چراغها، پارتيشن هاي چوبي وهمه  شيشه ها پس از جمع آوري دسته بندي و در يارد 6

·         استفاده از پروفيل 4*4 در فاصله حداکثر 60 سانتيمتري شاسي کشي، رنگ آميزي و گچبرگ هاي کناف در ابتدا سقف

·         اجراي پارتيشن قبل از جمع آوري کامل پارتيشنهاي داخلي و کفپوشهاي کف.

·         اجراي بلوک آجري سوراخ دار در ديوارهاي آبدارخانه وسرويسها و ما بقي ديوارها به صورت پارتيشن با استاد 10 ودوطرف گچبرگ به ضخامت 15 ميليمتر نصب و فضاي داخلي با يونوليت به ضخامت 10سانتيمتر پر گردد.

·         ساخت چهارچوبها به جزءچهارچوب آبدارخانه وچهارچوب سرويسهاي بهداشتي از mdf.

·         ساخت چهار چوب سرويسهاي بهداشتي از پروفيل فرانسوي.

·         ساخت دربهاي چوبي داخل راهرو (به جزء درب سرويسهي بهداشتي) از دو شيشه خوربه ابعاد حدود 90*25 سانتيمتر  و شيشه آنها از نوع 4 ميليمتري مشجر

·         کليه اتصالت واستاد ورانرها از توليدي شرکت کناف تامين گردد.

·         اجراي لوله كشي ها در سقف بصورت اصولي در خصوص انشعابات، در سقف براي سيستم روشنايي و پريزها .

·         استفاده از سيم افشان و در اتصالات استفاده از واير شو و يا لحيم جهت اجراي سيم كشي.

·         ارتفاع نصب كليد و پريزهاي برق 115cmازكف .

·         قدرت قطع اتصال كوتاه تمامي كليدهاي اتوماتيك حداقل 50KAو مينياتوري ها 10KAدرنظر گرفته شود.

·         فضاي كافي در داخل تابلو جهت اضافه نمودن تجهيزات برقي براي توسعه ها در نظر گرفته شود.

·         كليه پريزها وسيستمهاي روشنايي مي بايست مجهز به سيم ارت باشند.

·         تمامي وروديها از بالا و خروجي ها از پايين كليدها (بصورت استاندارد)اجرا گردد.

·         ورودي و خروجي تمامي كابلهاي برق از كف تابلو مطابق با استاندارد انجام گيرد.

·         اجراي لوله هاي UPVCبا كيفيت بالا و بصورت عمودي بمنظور اجراي لوله كشي زيركار. (مثال: لوله سخت نوع مهراس كوير)

·         اجراي عمليات سيم كشي بعد از نصب لوله هاي برقي و نازك كاري ساختمان.

·         تمامي لوله هاي زير كار به صورت عمودي بر روي ديوار ها حركت نمايند عبور لوله به صورت افقي و مورب از روي ديوارها مجاز نمي باشد.

·         در اجراي كارهاي برقي مفاد و مقررات مباحث 13 و 15 رعايت گردد

ب ـ  مدت اجرا: 3 ماهشمسياز تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

55 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز بر اساس شرح خدمات و ريز مقادير كار قرارداد جهت انجام كار

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته ابنيه از سازمان برنامه و بودجه.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 600.000.000 ريال (ششصد ميليون ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير حداقل رتبه 5 در رشته ابنيه از سازمان برنامه و بودجه.

4- تصوير قراردادهاي کارهاي مشابه در 5 سال گذشته. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره)

5- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

6- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

7- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

8 - دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

 

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303426 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: