کد خبر: 88/ ٠٧:٠٥ - دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 88
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199114
موضوع: اصلاحات آهک هيدراته تغليظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به‌صورت EPC
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

ü       تجهيز و برچيدن كارگاه.

ü       انجام کارهاي مهندسي شامل مهندسي پايه، تفصيلي و کارگاهي لازم.

ü       دمونتاژ تابلوهاي WEGدر MCCمواد شيميايي و انتقال آنها به انبار كارخانه.  

ü       دمونتاژ تابلوهاي ABB  در MCCمواد شيميايي و مونتاژ و راه اندازي آنها در سمت ديگر  MCCمواد شيميايي.

ü       جمع آوري و منظم كردن كابل ها و داكتهاي برقي تابلوهاي WEGو ABB  در MCCمواد شيميايي.

ü       تامين ، اجرا و راه اندازي فيدرABB  400V-450AدرMCC پرعياركني.

ü       تامين و اجراي كابل از فيدرABB  400V-450A  درMCC پرعياركني تا MCCمواد شيميايي.

ü       دمونتاژ و جمع آوري سيستم هواساز قديمي موجود در MCCمواد شيميايي.

ü       تامين، نصب و راه اندازي كولر اسپليت مناسب (جايگزين سيستم هواساز قديمي موجود در MCCمواد شيميايي).

ü       طراحي، تامين، نصب وراه اندازي تابلوهاي LVمطابق تايپMNS3 ABB .

ü       طراحي، تامين ، نصب و راه اندازيكليه تجهيزات ابزار دقيق مورد نياز.

ü       طراحي، تامين ، نصب و راه اندازيكليه تجهيزات سيستم كنترل مورد نياز و اصلاحات مورد نياز سيستم موجود.

ü       طراحي، تامين ، نصب و راه اندازيدرايوهاي كنترل دور فركانسي مورد نياز.

ü       طراحي، تامين ، نصب و راه اندازيكليه كاندوئيتها و داكتهاي برق و ابزاردقيق مورد نياز .

ü       طراحي، تامين، نصب و راه اندازي كليه لوله كشي ها و شيرهاي مورد نياز.

ü       طراحي، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم كنترل مركزي(PLC) و ارتباط آن با سيستم كنترل مركزي تغليظ.

ü       نصب و راه اندازي الكتروپمپهاي انتقال شيرآهك.

ü       طراحي، تأمين و نصب سيستم فيلترينگ مخازن آهک هيدراته.

ü       انجام تست‌هاي FAT (Factory Acceptance Test)و تستهاي SAT(Site Acceptance Test.

ü       انجام آموزش هاي On Siteپرسنل كارفرما

ب ـ  مدت اجرا: 18 ماهشمسياز تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  55 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- دارا بودن حداقل رتبه 4 در رسته تاسيسات و تجهيزات يا صنعت و معدن از سازمان برنامه و بودجه با تاريخ اعتبار و داشتن ظرفيت خالي براي پذيرش كار(مهم).

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 1.000.000.000 ريال (يك ميليارد ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير حداقل رتبه 4 در رسته تاسيسات و تجهيزات يا صنعت و معدن مرتبط از سازمان برنامه و بودجه (مهم) .

4- تصوير قراردادهاي کارهاي مشابه در 5 سال گذشته. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره)

5- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

6- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

7- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

8 - دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303424 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: