معرفی

محصولات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان


تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات هر کیلو کاتد(ریال) کاتد میانگین(ریال) هر کیلو مفتول(ریال) مفتول میانگین(ریال) میانگین وزن هر بشکه(کیلوگرم) میانگین وزن هر پالت(کیلوگرم)
1400/05/20 2080565 0 0 0 17.7 47
1400/05/13 2003434 0 0 0 17.7 47
1400/05/05 1939411 0 0 0 17.7 47
1400/04/30 2100781 0 0 0 17.7 47
1400/04/29 1955647 0 0 0 17.7 47
1400/04/22 2010924 0 0 0 17.7 47
1400/04/15 2040282 0 0 0 17.7 47
اطلاع رسانی

مناقصه/ مزایده/ اطلاعیه