معرفی

محصولات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان


تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
استاندارد :
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات هر کیلو کاتد(ریال) کاتد میانگین(ریال) هر کیلو مفتول(ریال) مفتول میانگین(ریال) میانگین وزن هر بشکه(کیلوگرم) میانگین وزن هر پالت(کیلوگرم)
1400/06/28 2180458 0 0 0 17.7 47
1400/06/21 2146574 0 0 0 17.7 47
1400/06/14 2150310 0 0 0 17.7 47
1400/06/07 2136623 0 0 0 17.7 47
1400/06/01 2066290 0 0 0 17.7 47
1400/05/17 2132176 0 0 0 17.7 47
1400/05/10 2156523 0 0 0 17.7 47
اطلاع رسانی

مناقصه/ مزایده/ اطلاعیه