كد گزارش:28 --- تاريخ درج: 1397/06/06


  گزارش تصويري نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در بستر اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ولی عصر عج

  • image1

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image2

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image3

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image4

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image5

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image6

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image7

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image8

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image9

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image10

   نمایشگاه توانمندیها و نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  <<بازگشت