كد گزارش:27 --- تاريخ درج: 1397/06/06


  اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در بستر اقتصاد مقاومتی ديروز (97/06/05) در دانشگاه ولی عصر عج افتتاح گرديد

  • image1

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image2

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image3

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image4

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image5

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image6

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image7

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image8

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image9

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  • image10

   مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

  <<بازگشت