كد گزارش:24 --- تاريخ درج: 1397/05/13


  بازديد معاون و جمعي از مديران معاونت مهندسي مجتمع مس سرچشمه از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image1

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image2

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image3

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image4

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image5

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image6

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image7

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image8

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image9

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  • image10

   بازديد از كارخانه هاي صنعتي رفسنجان

  <<بازگشت