کد خبر: 291/ ١٠:٢٤ - سه شنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٨/ تعداد بازدید: 291
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهی مناقصه شماره 21982807
موضوع: انجام خدمات ژئوتکنيک پروژه هاي جاري و توسعه طرح جامع آب شركت ملي صنايع مس ايران
 
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.

الف –خلاصه شرح كار

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺟﺎري و ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ صنايع ﻣﺲ ايران (ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب) ﺑﻪ ﺷﺮح زير :

 

اين ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح و ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ دوم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻪ ﺷﺮح آن در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت مذكور در ﻗﺎﻟﺐ ريز آيتمهاي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و مقادير آن در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ. اين رديفها ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ب-محل انجام كار:سایت های شرکت ملی صنایع مس ایران در منطقه کرمان (سرچشمه، دره زار، میدوک و درآلو)

ج-شروع انجام كار:  بلافاصله بعداز تعيين برنده مناقصه.

د-مدت انجام كار: 60 ماه شمسي.

و-مبلغ پيش پرداخت: معادل5% درصد مبلغ اوليه قرارداد

هـ- شرايط متقاضي :

1-داشتن شخصيت حقوقي

2-مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3-داراي ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ

·             سه ﭘﺮوژه ﺗﺠﻬﯿﺰ آزﻣﺎيﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎيﺘﻬﺎي ﺳﺪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎيﺸﻬﺎي ﺑﺘﻦ، ﺧﺎك و آﺳﻔﺎﻟﺖ

·              ﺳﻪ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺪ ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺼﻮل ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

·              ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺠﻬﯿﺰ آزﻣﺎيﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎيﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎيﺸﻬﺎي ﺑﺘﻦ، ﺧﺎك و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺟﻮش ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ و فلزی

4-دارابودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي.(مهم)

5-داراي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و آزمايشگاه ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻼﺣﯿﺖ پايه  يك ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

6-دارا بودن توانايي ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه معادل4.000.000.000  ريال ( چهار ميلياردريال)

7- دارا بودن توان مالي

8- داراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎور پايه  يك ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

8- دارا بودن حسن شهرت و سابقه در كارهاي قبلي.

      متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "هـ" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر  تا تاريخ 20/01/99 ، ضمن ارسال نامه اعلام آمادگي خود به شماره فاكس 34303402-034 در سامانه قراردادها" شرکت ملي صنايع مس ايران (به آدرس dargah.nicico.com)  ثبت نام نموده و پس از  دريافت  نام كاربري و رمز عبور دريافتي مدارك مورد نياز را درسامانه بارگذاري نمايند.

 بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل :

ü        مستندات مربوط به اساسنامه ، آگهي روزنامه و آخرين تغييرات شرکت

ü        مستندات مربوط به دارا بودن توان مالي

ü        مستندات مربوط به دارابودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ü        مستندات مربوط به ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و آزﻣﺎيﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺎيﻪ يﮏ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

ü        مستندات مربوط به سوابق كاري با توجه به موارد ذكر شده

ü         مستندات مربوط به گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره.

ü        مستندات مربوط به رضايت نامه از کارفرمايان قبلي

 توضيح: جنانچه  مدارك توسط شركتهاي متقاضي پس از موعد مقرر آپلود گردد  به هيچ عنوان مورد بررسي قرار نخواهند گرفت.همچنين ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303403-034  تماس حاصل فرمايند.

                                                                                                 

    روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: