کد خبر: 359/ ١٣:٣٩ - شنبه ١١ خرداد ١٣٩٨/ تعداد بازدید: 359
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982602
مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس سرچشمه
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد خدمات " مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس سرچشمه " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .

الف-  شرح كار عبارتست از :

مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس سرچشمه بشرح ذيل :

كليه خدمات مورد نياز كارفرما در سوخت رساني مجتمع مس سرچشمه به سه بخش تقسيم ميگردد :

1. تامين سوخت : شامل خريد، بارگيري و حمل سوخت (نفت گاز ، نفت کوره و نفت سفيد) و تخليه در مخازن مي باشد كه كليه ماشين آلات ، تجهيزات و تامين نيروي انساني مورد نياز  ( ميانگين حمل ساليانه  54.000.000 ليتر نفتگاز, 600.000 ليتر بنزين و 250.000 ليتر نفت سفيد).

2. بخش توزيع سوخت : در اين بخش كليه ماشين آلات و تجهيزات موردنياز توسط پيمانكار , و نيروهاي مورد نياز آن توسط كارفرما (از محل نيروهاي تغييروضعيت يافته قبلي) تامين ميگردد و كليه هزينه هاي پرسنلي مرتبط با آن بر عهده كارفرما مي باشد .

3. تعميرات و نگهداري مخازن و جايگاههاي توزيع سوخت: در اين بخش تجهيزات ، قطعات و ...., و همچنين نيروي انساني مورد نياز توسط پيمانكار تامين مي گردد (شايان ذكر است بسته به نوع تعميرات و دستور كارهاي صادره از سوي دستگاه نظارت ، نيروي انساني متخصص و ماهر ، به صورت موردي و مقطعي توسط پيمانكار تامين مي گردد)

 ب ـ  مدت اجرا :

مدت اجراي كار سه سال شمسي ( شامل سه دوره يكساله) مي باشد .

ج -  محل انجام كار  :

ü      مجتمع مس سرچشمه واقع در 55كيلومتري شهرستان رفسنجان در استان كرمان  بشرح جدول ذيل :

رديف

شرح جايگاه

مقدار ظرفيت

1

جايگاه مركزي

تخليه سوخت در مخازن ذخيره بنزين به ظرفيت 381.900 ليتر

تخليه سوخت در مخزن ذخيره گازوئيل به ظرفيت 190.950 ليتر

2

جايگاه معدن

تخليه سوخت در مخازن ذخيره گازوئيل به ظرفيت 2.518.382 ليتر

3

جايگاه نفت pj

تخليه سوخت در مخازن ذخيره نفت سفيد به ظرفيت 336.026 ليتر

4

جايگاه كارخانه

تخليه سوخت در مخازن ذخيره مازوت به ظرفيت 12.457.950 ليتر

تخليه سوخت در مخزن ذخيره گازوئيل به ظرفيت 665.368 ليتر

5

جايگاه نيروگاه گازي

تخليه سوخت در مخازن ذخيره گازوئيل به ظرفيت 6.000.000 ليتر

6

آريا 30 تغليظ

تخليه سوخت در مخزن ذخيره گازوئيل به ظرفيت 605.000 ليتر

7

آريا 23 سنگ شكن

تخليه سوخت در مخزن ذخيره گازوئيل به ظرفيت 340.650 ليتر

8

جايگاه نيروگاه ديزلي

تخليه سوخت در مخازن ذخيره گازوئيل به ظرفيت 869.700 ليتر

د-  پيش پرداخت  :

10 درصد مبلغ دوره يكساله اول قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي ميباشد .

هـ- حداقل ماشين آلات ، قطعات ، تجهيزات و اقلام مصرفي مورد نياز جهت انجام كار : 

جدول شماره 1: ليست دستگاهها و تجهيزات مورد نياز موضوع قرارداد

رديف

نام تجهيز يا دستگاه

واحد

تعداد / مقدار

1

پمپ لجن كش

دستگاه

2

2

لوله و اتصالات مربوط به پمپ هاي تخليه مازوت

متر

20

 

 

 

جدول شماره 2: ليست خودروهاي سواري با راننده استيجاري كه پيمانكار  در اختيار كارفرما قرار مي دهد

رديف

نام خودرو يا ماشين 

سال ساخت

(شمسي)

حداقل ساعت كاركرد

1

مزدا دو كابين با راننده

92 به بالا

24

 

جدول شماره 3: ليست كاميون ها و ماشين آلات بدون راننده كه پيمانكار, جهت توزيع سوخت, در اختيار كارفرما قرار مي دهد

رديف

نام خودرو يا ماشين 

سال ساخت

(شمسي)

ساعت كاركرد

تعداد

1

تانكر بنز تك

90 به بالا

24

1

2

تانكر بنز ده چرخ

92 به بالا

24

2

3

تانكر بنز خاور

92 به بالا

24

1

تذكر مهم: كليه نفتكشهاي حمل مواد سوختي پيمانكار مي بايست نفتكش آزاد و مورد تاييد ناوگان حمل و نقل جاده اي و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه باشد.

جدول شماره 4 : ليست تجهيزاتي كه مربوط به شركت مس بوده و پيمانكار نگهداري و تعميرات آنها را انجام مي دهد

رديف

نام تجهيز يا دستگاه

تعداد/ ميزان

محل استقرار

1

كليه مخازن و لوله هاي ارتباطي كه در آنها انواع سوخت ذخيره مي شود

16

سطح كارخانه و معدن

2

كليه پمپهاي تخليه سوخت كه در مجاور مخزنها قراردارند

22

سطح كارخانه و معدن

3

كليه پمپها و تلمبه هاي پمپ بنزين مركزي كارخانه

5

كارخانه

4

ساير تجهيزات  و وسايل مورد نياز  بتعداد لازم

آچار، موتورجوش ، سنگ فرز ، دريل و مته و ...

وـ شرايط متقاضـي :

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره )  .

4-  ارائه گواهي تاييد صلاحيت ايمني, از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي.(مهم)

5 – دارا  بودن ماشين آلات  و تجهيزات لازم  جهت اجراي كار  و ارائه اسناد مالكيت.

6 – دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل6.000.000.000 ريال (شش ميليارد ريال ) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" فوق بوده و آمادگي اجراي كار را دارند ، مي توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز كاري (پنجشنبه و تعطيلات رسمي روزكاري نمي باشد) پس از تاريخ درج آگهي مندرج در جرايد  ، آمادگي خود را براي شركت در مناقصه با دورنگار22 و34303402(034) و همزمان اصل نامه اعلام آمادگي به همراه مدارك و مستندات ( بصورت فايل الكترنيكي CD در دو نسخه) بشرح ذيل به آدرس رفسنجان - شهر مس سرچشمه – امور قراردادها(ساختمان شهيد علي ايرانمنش) ارسال نمايند.

 - ارائه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز .

- ارائه تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ( موضوع بند 3  ) .

- ارائه سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن  ماشين آلات ‌ مندرج در بند " هـ " در طول مدت قرارداد .

- ارائه  مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد .

- ارائه هرگونه مدركي دال برتوانائي متقاضي جهت اجراي كار .

- ارائه تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده .

- ارائه تصوير گواهي تاييد صلاحيت ايمني, از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي.

- ارائه فايل word شامل اطلاعات ذيل:

نام شرکت بصورت کامل-آدرس دفتر اصلي شرکت و تلفن- شماره ثبت - کد اقتصادي - شناسه ملي- افراد هيات مديره با ذکرتجارب کاري قبلي و نيزمدرک تحصيلي- موضوع اساسنامه (دقيقا وتطبيقا)- نام پرسنل موجود در چارت تاييد شده با ذکر مدرک تحصيلي و سوابق کاري- ليست پروژه هاي انجام شده و يا درحال انجام توسط آن شرکت در شرکت ملي صنايع مس ايران و در سطح کشور به تفکيک با ذکرکامل مشخصات کارفرما، زمان شروع و خاتمه قرارداد.

تذكر1 : ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و مدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

متقاضيان ميتوانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي  24و34303421  ( 034 )  تماس حاصل نمايند .

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: