آگهي مناقصه شماره 2199114
موضوع: اصلاحات آهك هيدراته تغليظ مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي شناسايي پيمانكار
موضوع: شناسايي پيمانكاران معدنكاري توانمند جهت انجام عمليات حفاري، انفجار، باطله برداري و استخراج ماده معدني در معادن مس سرچشمه, سونگون و ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد شركتهاي توانمند و داراي امكانات كافي جهت عمليات معدنكاري در معادن تحت پوشش خود را جهت تكميل منابع بانك اطلاعات, شناسايي نمايد.
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199115
موضوع: اصلاحات روشنايي كارخانجات تغليظ مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199108
موضوع: پروژه احداث راه كنار گذر معدن مس دره آلو
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199101
موضوع: انجام خدمات مشاوره جهت احداث كارخانه تغليظ ميدوك فاز دو
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199107
موضوع: انجام کليه عمليات معدنکاري جهت استخراج باطله و ماده معدني در معدن روباز مس چهل کوره زاهدان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مناقصه شماره 2199111
موضوع: انجام عمليات سرمايش تدريجي سرباره حاصل از كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مناقصه شماره 2199113
موضوع: احداث جاده دسترسي کليدخانه خط انتقال برق فشار قوي معدن دره‌زار
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199112
موضوع: ساماندهي و بروز رساني و انجام خدمات تفكيك، دسته بندي، طبقه بندي، آماده سازي، ليست برداري و كد گذاري به مقدار 1.005.000 سند از اسناد و مدارك امور هاي توليد و معاونت مهندسي مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199103
موضوع: لاينرگذاري اتاق بار کاميونهاي معدني و باکت شاول
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>